Ubytovací poriadok

UBYTOVACÍ PORIADOK pre ubytovanie zákazníkov penziónu „Cottage CEDER“

Ubytovací poriadok je vydaný spoločnosťou CÉDER s.r.o., Trnavská 55, 040 11, Košice, IČO: 47867795, (ďalej len „prevádzkovateľ“) a vzťahuje sa na poskytovanie ubytovacích a s tým súvisiacich služieb (ďalej len „služby“) v ubytovacom zariadení Cottage CEDER (ďalej len „penzión“) a upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľa a hostí ubytovaných v penzióne (ďalej len „zákazník“ alebo „zákazníci“) od momentu nástupu zákazníka na pobyt v penzióne do jeho ukončenia.

 1. V penzióne môže byť ubytovaný len hosť, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží pracovníkovi na recepcii penziónu svoj osobný doklad o totožnosti, občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo iný doklad totožnosti. Za ubytovacie a ostatné služby je hosť povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení hosťovi.
 2. Pracovník recepcie hosťovi vydá hneď pri nástupe kĺúče od izby. V prípade straty prevádzkovateľ má právo si účtovať poplatok 150,- €
 3. Tento ubytovací poriadok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o ubytovaní v zmysle § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), k uzatvoreniu, ktorej dochádza medzi zákazníkom
  a prevádzkovateľom. Ubytovací poriadok je zverejnený na internetovej stránke penziónu www.cottageceder.sk a umiestnený na recepcii. Pred nástupom na pobyt a využívaním služieb zákazník potvrdzuje, že bol s týmto ubytovacím poriadkom oboznámený a zaväzuje sa ho dodržiavať.
 4. Recepcia penziónu pracuje v režime obmedzenej prevádzky a to od  8:00 do 22:00 hodine. Pracovník recepcie počas prihlasovania na pobyt vysvetlí zákazníkovi podmienky ubytovania a poskytovania služieb, vybavenie izby, základné orientačné a bezpečnostné informácie o penzióne, podmienky parkovania motorových vozidiel, úschovy športového vybavenia a podobne.
 5. Používanie penziónu je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami. Hotel má právo odmietnuť ubytovať zákazníka s prenosnou chorobou, parazitickou infekciou alebo inou chorobou, ktorá by mohla predstavovať zdravotné riziko pre zamestnancov prevádzkovateľa alebo iných zákazníkov penziónu.
 6. Ubytovanie hostí v penzióne v deň nástupu na pobyt v zmysle rezervácie je v čase od 14:00 hod. (check-in), ak v potvrdení rezervácie nebol prevádzkovateľom uvedený iný čas možnosti nástupu na pobyt a podmienky (vrátane ceny) za skorý nástup na pobyt (pred 14.00) hod. v deň nástupu na pobyt) (early check-in). V prípade, že zákazník nenastúpi na pobyt najneskôr do 24.00 hod. bez predchádzajúceho informovania prevádzkovateľa o neskoršom nástupe na pobyt, je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť zákazníkom rezervovanú izbu/izby iným zákazníkom na využitie. Zákazníkovi nevzniká právo na vrátenie ním zaplatenej ceny pobytu, ani na inú finančnú či nefinančnú náhradu ani náhradné plnenie či náhradu škody.
 7. Penzión môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.
 8. Penzión poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu určenom týmto Ubytovacím poriadkom, Obchodnými podmienkami a špecifikáciou jednotlivej služby poskytnutej ubytovanému hosťovi pred uzatvorením zmluvy o ubytovaní.
 9. Pri vstupe do izby si zákazník vo vlastnom záujme prekontroluje stav izby a jednotlivých zariadení a ich funkčnosť a prípadné vady alebo nedostatky ihneď oznámi recepcii penziónu. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s penziónom pri príchode.
 10. Priestory lobby baru sú určené na príjem návštev zákazníkov ubytovaných v penzióne.

V izbe smie zákazník prijímať návštevy len so súhlasom pracovníka recepcie a len v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.

 1. Hosť vyúčtuje svoj pobyt  pri odchode na recepcii penziónu. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe môže mu hotel účtovať pobyt aj nasledujúci deň. Late check out – v prípade záujmu o neskorší odchod z penziónu, kontaktujte našu recepciu. Poplatok za  neskorší odchod z hotela do 12:00 je v cene 20 € / izba. Po dohode s recepciou môžete využiť predĺžený pobyt na izbe až do 15:00 v cene 50 €/ izba. Od 15:00 účtuje plnú cenu za izbu.
 2. V izbe alebo v priestoroch penziónu  nesmie hosť bez súhlasu vedenia penziónu premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 3. Zamestnanci penziónu môžu vstupovať do izieb za účelom upratania izby, doplnenia minibaru a izbových doplnkov, v prípade ak je nevyhnutné odstrániť poruchu, prípadne poskytnúť zdravotnú pomoc, alebo v prípade podozrenia z porušovania ubytovacieho poriadku či vážneho ohrozenia majetku penziónu alebo iných zákazníkov alebo ohrozenia života alebo zdravia osôb.
 4. V objekte penziónu ,osobitne v izbách nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 5. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z penziónu, odovzdá hosť kľúče od izby na recepcii. Zákazník je povinný zanecha izbu v stave, v akom ju prevzal na začiatku pobytu. V prípade spôsobenia škody alebo zmeny stavu izby, je zákazník povinný pred skončením pobytu uviesť izbu na vlastné náklady do pôvodného stavu, inak je povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky náklady na uvedenie izby do pôvodného stavu.
 6. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostatných spoločenských priestoroch penziónu
 7. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto. Ubytovanie so zvieraťom nie je povolené.
 8. Na úschovu cenných vecí slúžia hosťom trezory, ktoré sa nachádzajú na každej izbe.
 9. Nočný kľud v penzióne je od 22:00 hod. do 06:00 hod. Počas nočného kľudu nesmie hosť rušiť ostatných zákazníkov. Nie je vhodná silná hlasitosť televízie, hlučné rozprávanie, spev, hlasité rozhovory na chodbách, terase a pod.
 10. V penzióne je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok – hosti sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.
 11. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch penziónu. V izbách a spoločenských priestoroch penziónu platí prísny zákaz fajčenia. Penzión je oprávnený účtovať sumu 150 € za porušenie tohto zákazu. Zákaz fajčenia platí aj pre tzv. elektronické cigarety a iné podobné výrobky, ktoré sa užívajú fajčením, aj keď neobsahujú tabak. Pre fajčiarov sú vyhradené priestory, terasa pred penziónom.
 12. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zákazníka prevádzkovateľ nezodpovedá.
 13. Zabudnuté veci hostí v penzióne sú evidované a uskladňované po dobu 3 mesiacov.
 14. Zákazník zodpovedá za škodu spôsobenú ním alebo osobami, za ktoré zodpovedá, na majetku prevádzkovateľa a/alebo penziónu, ako aj na živote, majetku alebo zdraví zamestnancov prevádzkovateľa alebo iných zákazníkov. Takto vzniknutú škodu je zákazník povinný nahradiť poškodenému (prevádzkovateľovi alebo zákazníkovi alebo zamestnancovi) v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 15. Do priestorov penziónu je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí. Parkovacie plochy penziónu nie sú strážené a cena ubytovania nezahŕňa stráženie motorového vozidla ubytovaného hosťa odstaveného na parkovisku penziónu, ani iný spôsob jeho ochrany.
 16. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti prijíma recepcia penziónu.
 17. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, penzión podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.1.2021.

 

 

                                                      

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.